KFC restaurants In Malanday, Valenzuela, Metro Manila