14.699666 121.656941

KFC

Proj Blanket
Everyday Dasurv

Nearby KFC Restaurants