KFC restaurants Near 40 J. Miranda Ave, Naga, 4400